Emergency Administrative Effort ™

Privacy Policy

Catalyst Collective Redress Services B.V. Laatste update: januari 2024

Deze privacy policy bevat belangrijke informatie; het beschrijft hoe wij, Catalyst Collective Redress Services B.V. (“Catalyst”) uw persoonsgegevens verwerken wanneer u (“gebruiker” of “u”) onze website(s) bezoekt of op andere wijze met ons in contact treedt

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze policy.

1           Over ons

1.1       Catalyst (“wij”, “ons”, “onze”) is een Nederlandse besloten vennootschap die zich bezighoudt met het organiseren, administreren en ondersteunen van collectieve massaschadeclaims aangespannen door derden. Catalyst geeft geen juridische bijstand.

1.2       Deze privacy policy legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, doorsturen of op een andere wijze verwerken.

2           Toepasselijkheid

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten waarop de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en relevante nationale (implementatie)wetgeving van toepassing is.

3           Verantwoordelijkheid

3.1       Catalyst is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze privacy policy beschreven verwerkingen.

3.2       Wij verwerken persoonsgegevens enkel in overeenstemming met relevante privacywetgeving en zoals beschreven in deze privacy policy.

4           Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

4.1       Wij verwerken IP-adressen en aanverwante gegevens wanneer u onze website(s) bezoekt, een en ander op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om ervoor te zorgen dat de websites naar behoren functioneren en zodat wij deze websites op een consistente wijze beschikbaar kunnen houden.

4.2       Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt. In dat geval verwerken we – voor zover u deze met ons deelt – uw naam en contactgegevens. Uw emailadres verwerken we, net als de inhoud van uw bericht(en), altijd. Ook kunnen we informatie bewaren over de manier van opvolging van uw bericht(en).

4.4       Wij maken momenteel uitsluitend gebruik van functionele cookies, Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed (laten) werken van een website. Catalyst maakt op dit moment geen gebruik van analytische cookies. Mocht dat in de toekomst anders worden, dan informeren wij u daarover middels een cookie policy.

5     Verwerkingsdoeleinden en grondslag     

5.1       Het is afhankelijk van de verwerkingsactiviteit welke persoonsgegevens we verwerken, op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden we dit doen. Zie hieronder een overzicht.

Activiteiten Categorieën van persoonsgegevens Gronden voor verwerking en doeleinden voor verwerking
Een bezoek aan onze websites ·                    IP adres ·                    User agent ·                    URL voorafgaand aan onze website(s) ·                    URL die u naar onze website(s) heeft geleid ·                    Datum en tijd van uw bezoek ·                    Taalinstellingen van de browser ·                    Landcode ·                    Cookies (zie artikel 6)       We verzamelen uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het verbeteren van onze (online) dienstverlening en het kunnen (laten) uitvoeren van de hosting van onze website(s).   We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het verbeteren van onze website (ii) voor consistente dienstverlening, (i) voor het vergroten van bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.
     

Contact opnemen Uw naam en e-mailadres
Uw telefoonnummer
De inhoud van uw verzoek
Informatie over de opvolging van ons contact met u
We verzamelen uw persoonsgegevens indien u een contactverzoek indient. Wij gebruiken deze gegevens dan vervolgens om contact met u op te nemen. Wij onderzoek uw gegevens voor het vaststellen van uw identiteit voor beveiligingsdoeleinden, het aanbieden van onze diensten en producten en het bieden van de juiste service. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het opvolgen van uw vragen, ii) het kunnen informeren over producten of diensten die mogelijk relevant voor u kunnen zijn, (iii) het verifiëren van uw identiteit om vast te stellen dat u bent wie u zegt dat u bent en (iv) het vergroten van de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.
     
Andere algemene verwerkingen Overige informatie die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooraf bepaalde doeleinden We verzamelen uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of voor zover dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het voeren van onze normale bedrijfsactiviteiten en het beschermen van onze belangen bij een geschil. Bij het uitvoeren van onderzoek ter onderbouwing van de claim is denkbaar dat persoonsgegevens worden verwerkt.   We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het opvolgen van verzoeken van autoriteiten, (ii) het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken, voeren van rechtszaken en het ten uitvoer leggen van vonnissen, (iii) het beschermen van rechten van derden, (iv) het uitvoeren van onderzoeken en (v) andere omstandigheden zoals uiteengezet in relevante wetgeving

5.2  Indien we uw persoonsgegevens verder verwerken dan voor doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, zullen we u hierover tijdig informeren.

6. Cookies

6.1       Afhankelijk van de website die u bezoekt maken we gebruik van de volgende cookies.

  Website Naam cookie Doel van de cookie Is dit een cookie van een derde partij of worden gegevens gedeeld met derde partijen? Duur van de cookie Toestemming vereist?
Functionele cookies www.catalyst-crs.com pll_language faciliteert de gewenste taalkeuze in de website Nee 1 jaar Nee
             
             
             

6.2  Via de browserinstellingen is het mogelijk om uw cookie-voorkeuren – voor alle websites – in te stellen. Het verschilt per browser welke voorkeuren u kan instellen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

6.3  Houd er rekening mee dat de functionaliteit van de website die u bezoekt kan worden aangetast wanneer u bepaalde cookies weigert.

7. Delen met derden of buiten de EER

7.1 We delen persoonsgegevens enkel met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij delen persoonsgegevens in dat geval met de volgende partijen:

Activiteiten Ontvangers Locatie
Een bezoek aan onze website(s) Verwerkers ingeschakeld door ons of door onze verwerkers, zoals hosting aanbieders als WPEngine. De verwerking van persoonsgegevens vindt in dat kader plaats in de EU.
 
WPEngine wordt ingezet voor de hosting van de website www.catalyst-crs.com. WPEngine slaat IP adressen voor een periode van 7 dagen op, op servers in de EU.
     
Klantenservice of communicatie met u Verwerkers ingeschakeld door ons of door onze verwerkers, zoals hosting aanbieders, als Google Workspace.   De e-mailservers van Catalyst voor de klantenservice worden via Catalyst Collective Redress Services B.V. gehost middels Google Cloud. Om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, is ervoor gekozen om uw persoonsgegevens enkel op te slaan binnen de EU.

Eventuele communicatie met u vindt plaats middels de applicatie Trengo. Deze partij bevindt zich in Nederland en maakt voor haar dienstverlening gebruik van servers in Frankfurt waarbij gekozen is voor opslag binnen de EU.
 
Informatie over de hosting van onze websites leest u in de eerste rij van deze tabel.
     
     

7.2 Wij maken uw persoonsgegevens alleen openbaar in lijn met de volgende voorwaarden en voor zover algemeen geaccepteerde beveiligingsmaatregelen in dat kader zijn genomen:

 1. Op uw verzoek;
  • Voor zover dit noodzakelijk is op grond van de op ons van toepassing zijnde wetgeving;
  • Voor zover dit noodzakelijk is in het kader van een juridische procedure waarbij wij partij zijn.

7.3 Wij maken bij de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk gebruik van partijen die zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, of selecteren de mogelijkheid dat persoonsgegevens binnen de EER worden opgeslagen of anderszins worden verwerkt. De e-mailservers van Catalyst worden via Catalyst Collective Redress Services B.V. gehost middels Google Cloud. Meer informatie over hun standaarden is terug te vinden via https://cloud.google.com/privacy/gdpr

7.4 Voor zover Catalyst persoonsgegevens buiten de EER verwerkt of laat verwerken, geldt het volgende. Doorgiften buiten de EER zijn toegestaan op basis van een zogenoemd adequaatheidsbesluit. Dit is een besluit van de Europese Commissie waarin is vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het ontvangende land van een vergelijkbaar niveau is als de AVG. Deze link bevat een overzicht van landen met een adequaatheidsbesluit. In andere gevallen maken we gebruik van de zogenoemde Standard Contractual Clauses zoals opgesteld door de Europese Commissie. Meer informatie over doorgiften buiten de EER en een kopie van de door ons genomen maatregelen kan bij ons worden opgevraagd.

7.5 Indien de activiteiten van Catalyst in de toekomst zouden worden voortgezet door een andere organisatie kunnen uw gegevens worden overgedragen aan deze organisatie mits Catalyst u voorafgaand informeert. U heeft dan de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een dergelijke overdracht.

8. Beveiliging

8.1 Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en/of ongeoorloofde wijzigingen, nemen we voldoende technische en organisatorische maatregelen. Deze eisen stellen we ook aan onze verwerkers. Daarnaast geven we enkel personen toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze personen zijn tevens gebonden aan een verplichting tot geheimhouding op grond van een (arbeids)overeenkomst of op grond van de wet.

9. Bewaartermijnen

9.1 In algemene zin bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of zo lang wettelijke termijnen verplichten tot bewaring.

Wij hanteren ten aanzien van de onderstaande verwerkingen de volgende bewaartermijnen:

Activiteiten Bewaartermijn
Een bezoek aan onze website(s) 7 dagen
Klantenservice of communicatie met u 6 maanden na afhandeling communicatie
   
   
Andere algemene verwerkingen Afhankelijk van de verwerking

 

10. Uw rechten

10.1       Ten aanzien van onze verwerkingsactiviteiten hebt u de onderstaande rechten.

 1. voor zover onze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 2. u hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit recht geeft u de mogelijkheid om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook zullen we u aanvullende informatie over onze verwerkingsactiviteiten aanleveren.
 3. u hebt het recht om onjuiste gegevens onverwijld te rectificeren. Hierdoor kunnen onjuiste door ons verwerkte persoonsgegevens worden aangepast of aangevuld.
 4. u hebt het recht om ‘vergeten te worden’. Het recht om vergeten te worden is van toepassing indien (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, (ii) u uw toestemming hebt ingetrokken, (iii) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (iv) wij persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, (v) persoonsgegevens op basis van Unierecht of lidstatelijk recht verwijderd moeten worden of (vi) wij uw persoonsgegevens hebben verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is (i) voor het uitoefenen van ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) voor het nakomen van een wettelijke taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag, (iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, (iv) met het oog op archivering in het algemeen belang en/of (v) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering kunnen wij een beroep op het recht op verwijdering weigeren. 
 5. wanneer onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van direct marketing, wordt uw verzoek in elk geval gehonoreerd. In andere gevallen stoppen we ook met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, die zwaarder wegen dan uw belangen.
 6. u hebt het recht op beperking van verwerking indien (i) u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist, (ii) wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u niet wil dat deze worden verwijderd, (iii) wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze wil gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien we uw verzoek hebben gehonoreerd, worden uw persoonsgegevens enkel door ons opgeslagen. We zullen uw persoonsgegevens niet op andere wijze verwerken, tenzij u daartoe toestemming hebt gegeven, dit nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dit nodig is voor bescherming van rechten van derden of voor gewichtige redenen van algemeen belang.
 7. indien onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés worden verricht, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 8. u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een op uitsluitend geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 9. naast bovenstaande rechten, heeft u aanvullend het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter lossen we klachten graag samen met u op. We vragen u dan ook om eerst contact met ons op te nemen via info@catalyst-crs.com

10.2       U kunt gebruik maken van een van bovenstaande rechten door contact met ons op te nemen. U kunt zich kosteloos beroepen op bovenstaande rechten, tenzij uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In die gevallen vragen we een redelijke vergoeding of weigeren we gevolg te geven.

10.3       Wij kunnen aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen alvorens we ingaan op uw verzoek.

10.4       Wij verstrekken zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het vervolg hiervan. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Hierover zullen we u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren.

11           Contact

In geval van vragen, kunt u contact met ons opnemen via info@catalyst-crs.com.

12           Overig

12.1       Wij zijn te allen tijde gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn u in dat geval geen compensatie verschuldigd.

12.2       In het geval bepalingen in deze privacy policy in strijd zijn met de wet, worden deze strijdige bepalingen, voor zover wettelijk toegestaan, vervangen door bepalingen die dezelfde bedoeling hebben. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

12.3       Wij hebben het recht om deze privacy policy te wijzigen. Indien noodzakelijk zullen wij u hierover informeren. De actuele versie is te allen tijde beschikbaar op onze website(s). Deze huidige versie is voor het laatst aangepast in oktober 2022. 

13           Definities

13.1       De volgende definities zijn van toepassing op dit privacy beleid:

Relevante privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en relevante nationale (implementatie)wetgeving.
Privacy policy Deze huidige privacy policy.
Catalyst Collective Redress Services B.V.  Catalyst Collective Redress Services B.V. 
Tivolistraat 50, 5017 HR Tilburg
Nederland KvK-nummer: 68266685  
Website(s) www.catalyst-crs.com

13.2       Andere begrippen zoals gedefinieerd in relevante privacywetgeving, zoals ‘persoonsgegevens’, ‘(gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerker’, ‘betrokkene’ en ‘verwerking’ hebben dezelfde betekenis zoals in relevante privacywetgeving.